اخبار صنعتی

آیا GPS نظامی دقیق تر از GPS غیرنظامی است؟

2020-04-13
خطای دامنه کاربر (URE) سیگنال های GPS در فضا در واقع برای خدمات GPS غیرنظامی و نظامی یکسان است. با این حال ، بسیاری از دستگاه های غیر نظامی امروز تنها از یک فرکانس GPS استفاده می کنند ، در حالی که گیرنده های نظامی از دو استفاده می کنند.
استفاده از دو فرکانس GPS با اصلاح اعوجاج سیگنال ناشی از جو زمین باعث افزایش دقت می شود. تجهیزات GPS با فرکانس دوگانه برای استفاده غیرنظامی از نظر تجاری در دسترس است ، اما هزینه و اندازه آن آن را به کاربردهای حرفه ای محدود کرده است.
با استفاده از سیستم های تقویت ، کاربران غیرنظامی در واقع می توانند دقت GPS بهتری نسبت به ارتش دریافت کنند.